Áčko obralo o body Klatovy

Extra­li­ga a 1.liga druž­stev mlá­de­že, Plzeň, hotel LIONS 7.12.2019

Minu­lou sobo­tu byly v boji o dal­ší body obě naše ligo­vá druž­stva. Áčko v Extra­li­ze doros­tu hrá­lo s obháj­ce titu­lu Soko­lem Kla­to­vy a Béč­ko v 1. lize se dvě­ma budě­jo­vic­ký­mi druž­stvy VŠTE. Všech­ny zápa­sy se hrá­ly na domá­cí půdě hote­lu LIONS.

Zápas Áčka neza­čal pro nás vůbec dob­ře. Krát­ce po zahá­je­ní byl po sou­pe­řo­vě pře­kva­pi­vém pře­pa­du nucen vzdát Pepa Šťast­ný (5.), ve tře­tí hodi­ně hry musel slo­žit zbra­ně Micha­el Rel­jič (2.), když sou­peř přes­ně ubrá­nil jeho oběť figu­ry. A aby toho neby­lo málo, nešťast­ný mané­vr věže se sil­ným sou­pe­řem zna­me­nal poráž­ku i Davi­da Hlož­ka (1.) – a bylo to 0 : 3. Pak se ale opět uká­za­la neu­vě­ři­tel­ná morál­ní síla naše­ho druž­stva. Matěj Šeter­le (4.) byl pod tla­kem figur Pav­la Fla­jš­ma­na (kte­rý se sou­čas­ným ratingem 2227 je nad Matě­jem neu­vě­ři­tel­ných 560 elo­bo­dů!), v obra­ně ale brá­nil všech­ny aktiv­ní poku­sy, až mu sou­peř obě­to­val neko­rekt­ně figu­ru. Tu Matěj ode­bral, bez­chyb­nou hrou ubrá­nil všech­ny poku­sy sou­pe­ře a vyhrál! Na 2 : 3 sní­žil Hon­za Lang­ma­jer (6.), kte­rý spo­leh­li­vou hrou pře­hrál sou­pe­ře ve věžo­vé kon­cov­ce. Vše měl ve svých rukou Marek Janouš (3.). Od zahá­je­ní své­ho sou­pe­ře (s vyš­ším ratingem) pře­hrá­val, až par­tie dospě­la do kon­cov­ky věží a nestej­no­ba­rev­ných střel­ců. Tu Marek zahrál napros­to famóz­ně, akti­vi­zo­val krá­le, pod mato­vý­mi hroz­ba­mi ode­bral sou­pe­ři dva pěš­ce a par­tii bez­peč­ně dove­dl do vítěz­né­ho kon­ce. Fan­tas­tic­ký výkon a cen­ný úspěch! Sokol Kla­to­vy – ŠK 64 Plzeň 3 : 3.

Áčko je tak se 7 body stá­le na úžas­ném tře­tím mís­tě; úkol pro zby­lá dvě kola je jas­ný: udr­žet se v prv­ní čtyř­ce, postou­pit do bojů o extra­li­go­vý titul a vyhnout se tak bojům ve sku­pi­ně o udr­že­ní.

Béč­ko zača­lo dopo­led­ní zápas s vedou­cím týmem 1.ligy čes­ko­bu­dě­jo­vic­kým VŠTE A bez báz­ně a hany. Po hodi­ně hry to vypa­da­lo naděj­ně na prv­ních dvou šachov­ni­cích, kde Adri­a­na Mál­ko­vá (1.) i Artem Mame­tev (2.) zís­ka­li vel­mi naděj­né pozi­ce, navíc ve své prv­ní ligo­vé par­tii Jir­ka Les (6.) pře­chá­zel do remí­zo­vé kon­cov­ky. Pak se ale pro­je­vi­la vět­ší zku­še­nost i ratingo­vá pře­va­ha sou­pe­ře (téměř na všech šachov­ni­cích měli sou­pe­ři o více než 300 bodů vyš­ší rating!). Par­tii pro­hrá­li Jir­ka Štastný (4.), když mu v obtíž­né pozi­ci sou­peř ode­bral figu­ru, i Domi­nik Hein­rich (5.), kte­rý poté co nevy­u­žil momen­tu v 18.tahu k zis­ku výho­dy, se dostal pod tlak a pod nekry­tel­nou mato­vou hroz­bou byl nucen vzdát. Když pak byla nuce­na vzdát po rych­lém pře­pa­du sou­pe­řo­vých figur i Míša Mare­šo­vá (4.), bylo to 0 : 3. Veš­ke­ré i teo­re­tic­ké šan­ce pak vza­ly za své, když Jir­ka Les (6.) mís­to aby držel remí­zo­vou jezd­co­vou kon­cov­ku, vymě­nil jezd­ce (nut­no dodat, že to byla jedi­ná Jir­ko­va chy­ba při výbor­ném výko­nu), čímž se dostal do pro­hra­né pěš­co­vé kon­cov­ky a sou­peř už si věděl rady. Pátou pro­hru druž­stva pak utr­pěl Artem Mame­tev (2.), kte­rý nevy­u­žil výho­dy ze zahá­je­ní, sou­peř v ost­ré pozi­ci postup­ně pře­vzal otě­že a par­tii dove­dl k výhře. I tak ale pochva­la Arte­mo­vi za pěk­ný výkon! Famóz­ní výkon ale před­ved­la na prv­ní šachov­ni­ci hra­jí­cí Adri­a­na Mál­ko­vá. Sou­pe­ři s ratingem vyš­ším téměř o 500 bodů krát­ce po zahá­je­ní ode­bra­la meziša­chem pěš­ce, sou­peř pak dělal všech­no mož­né, zís­kal dokon­ce pěš­ce zpět, ale Adri pře­ved­la pozi­ci díky aktiv­ní­mu krá­li do vyhra­né kon­cov­ky leh­kých figur. Pak ale jedi­né zavá­há­ní a mís­to oka­mži­té­ho postu­pu pěš­ce do dámy ješ­tě ode­bra­la jed­no­ho pěš­ce a bohu­žel sou­pe­ři se díky obě­ti jezd­ce poda­ři­lo zachrá­nit v pozi­ci krá­le pro­ti střel­ci a kraj­ní­mu pěš­ci. I přes remí­zu obrov­ská pochva­la pro Adri­an­ku za skvě­lý výkon! Cel­ko­vý výsle­dek VŠTE A – ŠK 64 Plzeň 5,5 : 0,5.

K odpo­led­ní­mu zápa­su s Béč­kem VŠTE jsme nastu­po­va­li jako k jed­no­mu z klí­čo­vých sou­bo­jů o udr­že­ní, druž­stvo posí­lil Hon­za Lang­ma­jer a tak jsme do něj vstu­po­va­li s opti­mizmem. Bohu­žel ale ten vel­mi rych­le vypr­chal, když se Domi­nik Hein­rich (6.) dostal s rela­tiv­ně slab­ší sou­peř­kou hned po zahá­je­ní pod mato­vý útok, kte­ré­mu nedo­ká­zal čelit a pro­hrá­va­li jsme rych­le 0 : 1. A aby toho neby­lo málo, Artem Mame­tev (3.) spad­nul sou­pe­ři do vari­an­ty zahá­je­ní, ten mu obě­to­val figu­ru na h3 a Artem byl nucen vzdát před matem již ve 22. tahu, ale čer­ná hodi­na ješ­tě nekon­či­la. Jir­ka Šťast­ný (4.) v lep­ší pozi­ci pře­hlé­dl dvo­jí úder se ztrá­tou figu­ry a bylo to 0 : 3. O remí­zu bojo­va­li Hon­za Lang­ma­jer (1.), Adri­a­na Mál­ko­vá (2.) a Míša Mare­šo­vá (5.) a bojo­va­li ješ­tě dlou­ho. Hon­za Lang­ma­jer (1.) pozi­ci týmo­vé jed­nič­ky spl­nil beze zbyt­ku, sou­pe­ře v ost­ré pozi­ci spo­leh­li­vě pře­po­čí­tal a zazna­me­nal bod (skvě­lý sobot­ní výkon). Obě naše sleč­ny pak něko­li­krát v kon­cov­ce muse­li odmí­tat remí­zo­vé nabíd­ky, ale na bod už jsme nedo­sáh­li. Adri­a­na Mál­ko­vá (2.) ve sna­ze o výho­du si bohu­žel necha­la chy­tit dámu, kte­rou muse­la zachrá­nit jen obě­tí figu­ry, pak už se sou­pe­řo­va nabíd­ka remí­zy neda­la odmít­nout. Míša Mare­šo­vá (5.) sice ve střed­ní hře zís­ka­la pěš­ce, bohu­žel ale v (tra­dič­ně) sil­né časo­vé tís­ni necha­la sou­pe­ře roze­hrát a po ztrá­tě dvou pěš­ců pře­šla do věžo­vé kon­cov­ky s pěš­cem méně. Tu nako­nec sice udr­že­la, za což má urči­tě pochva­lu, ale na koneč­né pro­hře to již změ­nit nemoh­lo: ŠK 64 Plzeň B – VŠTE B 2 : 4.

Po pěti ode­hra­ných kolech je naše Béč­ko s pou­hý­mi 3 body na sestu­po­vém 10. mís­tě, čeká nás ve zby­lých šes­ti kolech vel­mi těž­ká ces­ta k záchra­ně v sou­tě­ži.