2. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 13. 3. 2021 17:00

Turnaj mladších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 12.(celkem v kate­go­rii 8.H10, pořa­dí v KP 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 13.(3.D10, 3.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 22.(11.H10, 6.H10) Trh­lík Mar­tin 4, 31.(13.H10, 8.H10) Tomek Jakub 3, 36.(15.H10, 10.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 42.(16.H8, 9.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 49.(22.H10, 16.H10) Steh­lík Rudolf 2, 58.(27.H10, 21.H10) Bouda Ondřej 1.

Turnaj starších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:  1.(1.H14, 1.H14) Janouš Marek 6, 4.(2.H16, 2.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 5.(2.H14, 2.H14) Mame­tev Artem 5,5, 10.(2.H18, 2.H18) Šeter­le Matěj 5, 11.(1.D16,  1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 12.(4.H12, 3.H12) Blud­ský Hynek 5, 20.(6.H12, 5.H12) Blud­ský Vít 4,5, 33.(13.H16, 11.H16) Les Jiří 4, 36.(5.H18, 5.H18) Moj­dl David 4, 37.(6.H18, 6.H18) Win­tr Filip 4, 44.(3.D14, 3.D14) Kře­no­vá Natá­lie 3,5, 56.(15.H12, 11.H12) Mach Jan 3, 57.(12.H14, 8.H14) Tomek Daniel 3, 65.(8.D12, 3.D12) Hen­drych­o­vá Tere­za 2,5, 66.(7.H18, 7.H18) Křen Adam 2,5, 68.(5.D14, 4.D14) Šafá­řo­vá Anna Marie 2, 71.(1.D18, 1.D18) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 2, 83.(16.H14, 12.H14) Novák Ondřej 1, 84.(18.H16, 16.H16) Hodl Voj­těch 0.

Pořadí hráčů ŠK 64 Plzeň po 2. turnaji

H18: 2.Šeterle Matěj 10, 4.Mojdl David 8, 6.Wintr Filip 4, 7.Křen Adam 3,5,
D18: 1.Šafářová Mag­da­lé­na 4,5,
H16: 1.Langmajer Jan 11, 8.Les Jiří 7, 13.Hodl Voj­těch 4,
D16: 1.Marešová Micha­e­la 9, 2.Suchá Eliš­ka 2,5
H14: 1.Janouš Marek 11,5, 2.Mametev Artem 11, 11.Tomek Daniel 3, 12.Šimek Josef 3, 13.Novák Ondřej 1
D14: 2.Křenová Natá­lie 5,5, 3.Šafářová Anna Marie 5
H12: 3.Bludský Hynek 10,5, 4.Bludský Vít 9,5, 10.Mach Jan 5
D12: 3.Hendrychová Tere­za 2,5
H10: 3.Jančík Voj­těch 9,5, 8.Trhlík Mar­tin 6, 9.Sedláček Ště­pán 6, 14.Suchý David 4, 16.Stehlík Rudolf 4, 18.Bouda Ondřej 3,5
D10: 2.Marešová Deni­sa 9,5
H8: 2.Hoffmann Jiří 7

Cel­kem tedy hrá­lo 27 hrá­čů ŠK 64 Plzeň (o dva více než při prv­ním tur­na­ji – skvě­lé!) a v  pořa­dí KP své kate­go­rie ve dru­hém tur­na­ji pro hrá­če ŠK 64 Plzeň 3x prv­ní mís­to, 3x dru­hé mís­to a 4x tře­tí mís­to, v prů­běž­ném pořa­dí kate­go­rií po dvou tur­na­jích je bilan­ce ješ­tě lep­ší (4 – 6 – 4). Skvě­lé, jen tak dále. Vzhle­dem k tomu, že se 2. tur­na­je mlad­ších zúčast­ni­lo z jiných klu­bů mno­ho nových začí­na­jí­cích hrá­čů s rela­tiv­ně níz­kou výkon­nos­tí, vel­mi bych dopo­ru­čo­val účast v dal­ších tur­na­jích i dal­ším našim mla­dým hrá­čům, kte­ří se dosud stra­ni­li tur­na­jů z důvo­dů oba­vy z mno­ha porá­žek. Mys­lím, že teď je čas to zku­sit! Tře­tí tur­na­je v sobo­tu 20. 3. 2021 od 17,00 mlad­ších se hra­je na https://lichess.org/swiss/kc5FYlbR, star­ších na https://lichess.org/swiss/JyrUVNCs. Těm, kte­ří ješ­tě KP nehrá­li, při­po­mí­nám, že je nut­no zalo­žit účet na lichess.org (zdar­ma), poslat žádost o účast na e-mail: komisemladezesspk@seznam.cz (jmé­no, rok naro­ze­ní, pře­zdív­ku, pod níž vystu­pu­je­te, oddíl (nebo uveď­te nere­gis­tro­ván) a kate­go­rii), poté vstup­te do týmu KM ŠSPK https://lichess.org/team/km-sspk a po potvr­ze­ní správ­cem se sta­ne­te čle­nem týmu a může­te se již hlá­sit do jed­not­li­vých tur­na­jů (do kaž­dé­ho tur­na­je je nut­no se při­hlá­sit zvlášť).

Dávej­te dob­rý pozor, do kte­ré­ho tur­na­je vstu­pu­je­te! Hrá­či nar. 2011 a mlad­ší hra­jí tur­naj mlad­ších, hrá­či 2003-2010 tur­naj star­ších!! V obou tur­na­jích s tím měli někte­ří naši hrá­či problémy!

Kompletní výsledky

mlad­ší - https://lichess.org/swiss/kc5FYlbR
star­ší - https://lichess.org/swiss/JyrUVNCs