1.liga družstev mládeže

Ve stej­ném ter­mí­nu jako Extra­li­ga se hrá­la i 1.liga mlá­de­že. Naše Béč­ko ve sku­pi­ně B ten­to­krá­te pod kapi­tán­ským vede­ním Vaš­ka Hrd­lič­ky zamí­ři­lo na jih do Čes­kých Budě­jo­vic. Čeka­ly nás těž­ké zápa­sy s Tábo­rem a QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce. A uká­za­lo se, že oba týmy jsou nad naše síly.

V dopo­led­ním zápa­se s Tábo­rem bohu­žel vel­mi rych­le pro­hrá­li Jir­ka Šťast­ný (3.), kte­rý ješ­tě v zahá­je­ní nasta­vil figu­ru, a Domi­nik Hein­rich (4.), kte­rý v zahá­je­ní si pro změ­nu nechal dát mat. Pak pro­hrál také Ond­ra Novák (5.), kte­rý se mož­ná vzdal poměr­ně před­čas­ně. Pak tro­chu zmír­ni­li kru­tost poráž­ky dvě­ma remí­za­mi Adri­a­na Mál­ko­vá (1.) a Jir­ka Les (6.), ale závěr pat­řil opět sou­pe­ři, když Artem Mame­tev (2.) neu­brá­nil své­ho krá­le před úto­kem sou­pe­ře.

Sokol Tábor – ŠK 64 Plzeň 5 : 1

Odpo­led­ní zápas „opět“ zahá­jil Jir­ka Šťast­ný (3.) rych­lou pro­hrou, ve věžo­vé kon­cov­ce pro­hrál i Jir­ka Les (6.), „kaná­ra“ naštěs­tí odvrá­til Domi­nik Hein­rich (4.), kte­ré­mu se poved­lo par­tii zre­mi­zo­vat. Dal­ší par­tie ale skon­či­ly v náš nepro­spěch. Pro­hrá­la na prv­ní šachov­ni­ci s hrá­čem s ratingem 2202 Adri­a­na Mál­ko­vá (1.), pro­hrál také Ond­ra Novák (5.) a po dlou­hém a sta­teč­ném výko­nu i Artem Mame­tev (2.).

QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce – ŠK64 Plzeň B 5,5 : 0,5

V tabul­ce pat­ří naše­mu Béč­ku se 3 body před­po­sled­ní 11.místo, do kon­ce sou­tě­že zbý­va­jí čty­ři posled­ní kola, vyhnout se sestu­po­vým mís­tům (10.–12.) bude vel­mi těž­ký úkol.

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr473300.aspx?lan=5&art=0